ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.อ.ตรัง ประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 25 (3/2562)

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวิทาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25 (3/2562) โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม
          การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 25 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดตรังในภาพรวม เพื่อเป็นการทำความรู้จักและทราบแนวคิดการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันคิดหาแนวทางในการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดตรัง 
          นอกจากนั้น ในระเบียบวาระที่ 4 มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย แนวทางการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวคิด Outcome Based Education หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต )หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 3 หลักสูตร ประจำปี