ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

           นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มิสซุน หลิง เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มิสเตอร์ หวัง ผู้แทนสำนักงานขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ร่วมพิธี ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ
          นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะเจ้าภาพขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ญาดา ลิ้มอวยชัย โรงเรียนป้วยฮั้ว ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมรับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนตัวแทนจาก สอศ. คว้ารองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปณิธาน เยโลกุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภัทวรรณ หลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวปราณี จึ้งจา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นางสาวเนตรนภา วรจักร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
          การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
          ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 12 นี้ มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 15 คน ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 5 คน ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 คน และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 คน โดยการประกวดแบ่งรูปแบบเป็น การสอบข้อเขียน การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่จับฉลากได้ และการแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ สอศ.ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การตัดสิน