ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีโอที สัมมนาใหญ่รับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ บริการสังคมไทยทุกภาคส่วน

          โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา จ.ชลบุรี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานเปิดและร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ "TOT Rising Together beyond the Digital Horizon" เพื่อประเมิน Vision Mission Value ให้เป็นปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยน และสามารถรองรับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และที่สำคัญที่สุดคือการให้บริการแก่สังคมไทยทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนคนไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความอยู่ดี มีสุข เท่าเทียม เสมอภาคในสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกระจายรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งโครงสร้างโทรคมนาคม การลงทุนธุรกิจ 5G บริการใหม่ๆ บริการโทรคมนาคมรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC พร้อมรองรับสังคมยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยมั่นคงในฐานะหน่วยงานของรัฐ