ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ คว้าโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น ปี 2561 เนื่องในวันนักสัตวบาลไทย

          นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ) ประจำปี 2561" เนื่องในวันนักสัตวบาลไทย ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักสัตวบาลดีเด่น 5 ท่าน และบุคคลทั่วไป 6 ท่าน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณงามความดี สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและวงการสัตวบาลของประเทศไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
          ทั้งนี้ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดให้วันที่ 2 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันนักสัตวบาลไทย"