ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วศ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้ความรู้การยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกแก่โอทอปในพื้นที่ประจวบฯ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

          นักวิจัยสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมโดยนางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่กลุ่มโอทอปภาคกลางตอนล่างในพิ้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและสมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ความรู้โอทอปที่เข้าโครงการพัฒนาสินค้าในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี ๒๕๖๒
โดยถ่ายทอดเทคนิคการผลิตสแนคมะพร้าวเคลือบชอกโกแลตพลังงานต่ำ และสแนคมะพร้าวผสมธัญชาติ ให้โอทอป 2 กลุ่ม ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบ และสาธิตเทคนิคการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์น้ำพริกสำเร็จรูป ให้แก่โอทอป ๒ กลุ่ม ในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี เพื่อยืดอายุ และส่งเสริมให้ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งผู้ประกอบการโอทอป พึงพอใจและจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสินค้าใหม่ และพัฒนาคุณภาพในโอกาสต่อไป