ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ มรภ.ภูเก็ต ในโอกาสหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชาริณี กีรติโชติ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และ ดร. ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการเข้าหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี และการให้บริการวิชาการและส่งเสริมผู้ประกอบ OTOP และ SME ในพื้นที่ภาคใต้อันดามัน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          การประชุมหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน กล่าวคือ วศ. มีความต้องการขยายงานบริการตามภารกิจ อาทิ การทดสอบ สอบเทียบ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านการสอน การบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ งานบริการของกรมจึงสามารถส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของ มรภ. ภูเก็ต ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ยังหารือถึงกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่ผูประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป