ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดโลก เปิดประสบการณ์ ทำไมจีนถึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก! กับ 3 เด็กไทยที่มีโอกาสไปฝึกงานค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเมืองจีน

          หากพูดถึงการฝึกงานในต่างประเทศ เชื่อว่าน้องนักเรียน นักศึกษาหลาย ๆ คน คงมีความฝันที่อยากจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะยิ่งหากได้ฝึกงานในองค์กรชั้นนำของประเทศนั้น ๆ ด้วยแล้ว คงเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีกันได้ง่าย ๆ เพราะการฝึกงานของนักศึกษาในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ จะทำให้ได้ฝึกทักษะทางวิชาการ ได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า และยังเป็นการเตรียมความพร้อมอีกขั้นก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคตได้เป็นอย่างดี
          ล่าสุด นักศึกษา จำนวน 3 คน จากต่างสาชาวิชาของ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)" ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกงานที่บริษัท Luoyang Northern EK Chor Motorcycles ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ณ เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม เรียกได้ว่างานนี้น้อง ๆ นอกจากได้ความรู้อัดแน่นกลับมาแล้วยังได้ประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนในหลากหลายแง่มุมอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย
          "เป็นประสบการณ์ทำงานจริงที่ไม่มีในตำราเรียน" – นางสาว กชนิภา กองแก้ว นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานครั้งนี้ เนื่องด้วยตัวเองมีความสนใจด้านภาษาจีนอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ประกอบกับเห็นว่าจะได้ไปฝึกงานในบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียนอยู่ก็คือโปรดักส์ชั่น แพลนนิ่ง จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ลองเรียนรู้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ได้เห็นพื้นที่จริงในทุกๆ ส่วนของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์การผลิตทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ตลอดจนงานด้านการตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่มีโอกาสเห็นและสัมผัสได้จากในห้องเรียน และแน่นอนว่าการที่ได้ไปฝึกงานในครั้งนี้ สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตนเองจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำโปรเจคจบต่อไป
          "ได้ความรู้อันแสนล้ำค่ามาต่อยอดใช้กับการเรียน" นางสาวศิริรัตน์ บูรณะฤกษ์ศิริ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า พอทราบว่าโครงการฝึกงานนี้เปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้ที่บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่ประเทศจีน ตนเองก็รู้สึกมีความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากาการฝึกงานมาประยุกต์ใช้กับสาขาที่เรียน เพราะตอนที่ไปได้เห็นถึงกระบวนการจัดการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การใช้โปรแกรม รวมถึงเห็นการทำงานของหลาย ๆ ส่วน ซึ่งเราสามารถเอาประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติครั้งนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจวิชาที่ต้องเรียนต่อจากนี้มากขึ่น เนื่องจากเราได้เห็นและสัมผัสมาแล้ว
          "มิตรภาพที่ประเมินค่าไม่ได้" นางสาวจิตตราพร จันทร์พันธ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า เนื่องจากตนเองมีความชอบและสนใจในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ยิ่งทราบว่าการฝึกงานครั้งนี้ได้ไปบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยยิ่งทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ง่ายขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองฝึกงานและยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในหลายส่วนขนาดนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการได้เห็นกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ยังได้เห็นกระบวนการทางความคิด วัฒนธรรมของคนจีนที่มีต่อการทำงานรวมถึงต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้เห็นบ้านเมืองของประเทศจีนว่ามีการพัฒนาไปขนาดไหน และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการได้มิตรภาพดี ๆ กลับมามากมายทั้งจากทีมงานของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่คอยให้ความรู้และดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อน ๆ ในโครงการที่ไปฝึกงานด้วยกัน ตลอดจนทางผู้ใหญ่ที่คอยดูแลตลอดทั้งโครงการ ซึ่งตนเองมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้
          ทั้งนี้ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)" ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน กล้าคิด กล้าพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และไม่ปิดกั้นศักยภาพ ผ่านการเรียนการสอนแบบ SCI+BUSINESS ที่เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เข้าด้วยกัน จนสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจหรืออาชีพที่ทำเงินได้ในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของไทยในหลากหลายแวดวงธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาของ คณะฯ ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้เสมือนจริงแก่บัณฑิตให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง พร้อมทั้งมีคอนเนคชั่นด้านการทำงานมาต่อยอด สู่การผสมผสานทุกองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม อันเอื้อประโยชน์ต่อสังคมในหลากแง่มุมและเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
          สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI+BUSINESS) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2010 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sci.ac.th และเฟสบุ๊ค แฟนเพจ https://www.facebook.com/ScienceThammasat