ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสอ. ติวเข้ม OTOP ดึงอัตลักษณ์สินค้าผสานวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศผลรางวัล และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีเด่น 4 ภูมิภาค ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชื่ออัตลักษณ์สินค้าผสานวัฒนธรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ 
          นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยนำเอาอัตลักษณ์
          ที่โดดเด่น ผสานความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ สร้างการจดจำให้เป็นที่รู้จัก สร้างความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และความเข้มแข็งยั่งยืนในการทำธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ กสอ. ได้ดำเนินกิจกรรมเฟ้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 ราย จากทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกภาคละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย เข้าร่วมการประกวดพร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อไป โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้นจำนวน 8 รางวัล ดังนี้ 
          ภาคเหนือ 
          -ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nantha Lacquer and Gold จากคุณศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ 
          -ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Look Craft จากคุณนิตยา แก้วเตียม 
          ภาคกลางและภาคตะวันออก 
          -ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าใยกัญชงมหัศจรรย์เส้นใยแห่งชนเผ่า จากคุณวรวรรณี ณ พัทลุง 
          -ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ไหม จากคุณรพี เอี่ยมหนู 
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          -ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมแต้มหมี่ลาย "ปลายฝน ต้นหนาว" จากคุณสุภาณี 
          ภูแล่นกี่ 
          -ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล่อง จากคุณอภิชาติ คำเกษม 
          ภาคใต้ 
          -ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าลายบุหลงบงกต จากคุณยุทธพล ซุ่นเซ่ง 
          -ประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กล่องใส่ผ้าคลุมผม จากคุณกามาลียะห์ ยากัด 
          นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 300 ผลิตภัณฑ์ ก็จะถูกนำไปออกงานแสดงสินค้าและทดสอบตลาดในระดับสากล พร้อมทั้งจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น