ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักเทศกิจชี้แจงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ

          นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยตามที่ นายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบุขอให้ทบทวนการยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอยใน กทม. ว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอย ได้ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการเมือง ปัญหาการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความเห็นชอบจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอย ที่ กทม. เสนอทุกจุด เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร และ กทม. ได้กวดขันการตั้งวางขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจรทั้งทางเดินรถและทางเดินเท้า ดังนั้น กทม. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต ขณะเดียวกันได้วางแนวทางดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย ประกอบด้วย 1) จุดจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนร้องเรียน มีปัญหาการจราจร และปัญหาด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อย 2) จุดที่อยู่บนถนนที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในถนนสายสำคัญ อาทิ รอบพระบรมมหาราชวัง สยามสแควร์ ถนนราชดำริ ถนนเพลินจิต ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนรามคำแหง ถนนเพชรเกษม เป็นต้น 3) จุดผ่อนผันที่อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ โบราณสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล และ 4) จุดผ่อนผันที่ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการยกเลิกจุดผ่อนผันทุกจุด กทม. ได้จัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงพื้นที่ของทางราชการและเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ค้าขายเดิมเป็นหลัก กรณีเป็นพื้นที่เอกชน กทม. ได้เจรจากับเจ้าของตลาด ขอความร่วมมือไม่เก็บค่าเช่าในระยะเริ่มต้น 3 - 6 เดือน ซึ่งขณะนี้มีตลาดรองรับผู้ค้าทั้งหมด 112 แห่ง มีแผงค้ารองรับได้จำนวนไม่น้อยกว่า 12,809 แผงค้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว จำนวน 508 จุด ผู้ค้าจำนวน 12,150 ราย และยังเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต จำนวน 175 จุด ผู้ค้าจำนวน 8,021 ราย สำหรับในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
          ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้น กทม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) กำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. 2) ระดมการมีส่วนร่วมของประชาคมกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเมืองน่าอยู่ 3) ประสานงานและให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม. 4) พิจารณาให้คำแนะนำ ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง วิธีการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ 5) ดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม. 
          อีกทั้งมีคำสั่ง กทม. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต มีผู้อำนวยการเขต เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภา กทม. ประจำเขต ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต ผู้แทนผู้ค้าในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนเจ้าของอาคารที่อยู่ในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนประชาคมในพื้นที่ ผู้แทนสื่อมวลชน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับ กทม. และระดับเขต มีผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การให้ทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตใด ก็ยังสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ระดับเขต ของแต่ละสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้