ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลมังคุดแบบเกษตรแปลงใหญ่ นครศรีธรรมราช

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลมังคุดแบบเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตกรในเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP โดยมุ่งเน้นให้เกษตกรเกิดความตระหนักในการเป็นผู้ผลิตพืชปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกระดับการผลิตไม้ผลมังคุดแบบแปลงใหญ่ ภายใต้มาตรฐาน GAP โดยมี นายวิเชียร ฉิมรักษ์ ประธานแปลงใหญ่มังคุด นำเยี่ยมชมแปลงมังคุด และนางสาวขวัญชนก บุปผากิจ เกษตรอำเภอช้างกลาง นายอาคม ตองอินทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอช้างกลาง และนางสาวศิริรัตน์ สุทธิรักษ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ตำบลสวนขัน หมู่ที่ 6 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ตำบลสวนขัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ด้วยการนโยบายตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอำเภอช้างกลางได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ ว่ามีเกษตรกรที่มีอาชีพทำสวนมังคุดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการผลิตมังคุดคุณภาพทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เป็นที่ต้องการของตลาด มีราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรเกิดความย่อท้อต่อการทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ปลูกมังคุดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
          จากการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกไม้ผลแปลงใหญ่ ส่งผลให้สมาชิกเกษตกร มีการเรียนรู้ และได้รับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในการผลิตมังคุด จากการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมให้ความรู้ ปัจจุบัน ในปี 2562 มีสมาชิก จำนวน 79 ราย เป็นสมาชิกในตำบลสวนขัน ม.1-ม.9 เนื้อที่การปลูกมังคุด 450 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 60 ราย และได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 2 ราย