ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรด้วย ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ "การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต" พร้อมทั้งพบปะและให้คำแนะนำในเรื่อง ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นเกษตกร กลุ่มเกษตกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และผู้ประกอบการรายย่อยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ ชั้น1 โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com นั้น เป็นช่องทางออนไลน์ที่จะช่วยลดทั้งต้นทุนการสร้างร้านค้า ลดระยะเวลา สามารถค้าขายได้ทุกที่ ทุกเวลาและเป็นช่องทางกระจายสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากผู้ผลิต ส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกร
          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการได้พบกับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่ตรงกันได้ ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตกรได้ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือสินค้าขาดตลาดทำให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น