ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานภารกิจ รอบที่ 2 ปี 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขต 15,16,17,18) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสงคราม ปลอบโยน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นางอรนันท์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 
          นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต18 จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
          โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม และปฎิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจและร่วมชี้แจงโครงการตามภารกิจของส.ป.ก และให้ข้อแนะนำ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานสำคัญตามนโยบาย/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          ทั้งนี้ มีสาระสำคัญใน 2 เรื่อง คือ
          - การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 หัวข้อ คือ
          1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 54 แปลง เกษตรกร 3,241 ราย เนื้อที่ 61,867 ไร่
          2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.หลัก 11 แห่ง 
          3.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) เกษตรกรเป้าหมาย 576 ราย(ส.ป.ก.อบรมเกษตรกร 90 ราย)
          4.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Zoning by Agri-Map) พื้นที่เป้าหมาย 3,850 ไร่ รวม 5 กิจกรรม (1.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2.ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 3.ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามผล 4.ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดตามผล 5.จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพฯ) 
          5.โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรกร เป้าหมาย1,978 ราย รวม 16 กิจกรรม
          6.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(เกษตรกรรมยั่งยืน) เป้าหมายพื้นที่พัฒนา เนื้อที่ 2,345 ไร่ พื้นที่เกษตรปลอดภัย(ที่ได้รับการรับรอง) รวม 1,222 ราย 13,326 ไร่ และ 253 ฟาร์มมาตรฐาน และมีเกษตรกรที่ได้ผ่านหลักสูตรมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 239 ราย เนื้อที่ 2,470.14 ไร่ 
          7. โครงการตลาดเกษตรกร รวม 3 กิจกรรม คือ 1.พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 15 ราย 2.พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 แห่ง 3. การเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาด 15 ราย โดยตลาดเกษตรกร จัดทุกวันศุกร์ เวลา 06.30 -11.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
          8. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวม 14 กิจกรรม เกษตรกรเป้าหมาย 6,409 ราย
          9. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร พื้นที่ปลูก 1,030,251 ไร่ ประเภทพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริม คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวตลาดเฉพาะ
          10.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์น้ำโดยรวม มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำบางแห่ง คือ 1.พื้นที่ฝั่งขวาโครงการส่งน้ำฯ แม่ยม(บางแห่ง) 2.พื้นที่นาข้าวโครงการอ่างฯห้วยท่าแพ ขาดแคลนน้ำประมาณ 39,000 ไร่ 3.พื้นที่นาข้าวโครงการส่งน้ำฯวังบัว ขาดแคลนน้ำ
          11.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีการดำเนินการ
          12.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร รวม 5 กิจกรรม คือ 1.ธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2560 (จัดทำแผนประจำแหล่งน้ำ และติดตามผลอยางต่อเนื่อง) 2.ธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562(แหล่งน้ำใหม่) 3.สนับสนุนธนาคารฯ แหล่งใหม่ 4.ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร(แหล่งเก่าฯ) 5.ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม (โดยจัดประเภทธนาคาร ได้แก่ ผลผลิตเกษตรด้านประมง ปุ๋ยอินทรีย์ หม่อนไหม และโค-กระบือตามพระราชดำริ)
          13.โครงการจัดล ผที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รวม 5 พื้นที่ เนื้อที่ 4,820 ไร่ 12 ตาราวา ในพื้นที่ 5 ตำบล คือตำบลพานทอง ตำบลหนองคล้า ตำบลสระแก้ว ตำบลอ่างทอง และตำบลลานดอกไม้ และดำเนินการแล้ว 2 พื้นที่ 
          14.การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย(IUU) จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีการดำเนินการ
          - การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ 8 หัวข้อ คือ
          1.โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป้าหมายพื้นที่เหมาะสม S1+S2 เนื้อที่ 339,162 ไร่ ในพื้นที่ 11 อำเภอ ผลสำรวจความต้องการของเกษตรกร 3,166 ราย จำนวน 3,924 แปลง เนื้อที่ 40,420.50 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตชลประทาน มีเกษตรกร 1,423 ราย จำนวน 1,849 แปลง เนื้อที่ 19,612.50 ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีเกษตรกร 1,746 ราย จำนวน 2,072 แปลง เนื้อที่ 20,792 ไร่
          2. การตลาดนำการผลิต จำนวนการรับซื้อผลผลิต 1,638 ตัน มูลค่า 17.3 ล้านบาท จำนวนการขายผลผลิต 1,203 ต้น มูลค่า 16.1 ล้านบาท ในปี 2561 การซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 5 แปลง มีปริมาณ 2,762 ตัน มูลค่า 25 ล้านบาท
          3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำรวจสุนัขและแมว 203,967 ตัว สนับสนุนการจัดซื้อวัคซีน 89 แห่ง บริการผ่าตัดทำหมัน 1,282 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร
          4. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน รวม 652 แห่ง (โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ.408 โรงเรียนเอกชน 36 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด อปท. 208 แห่ง)
          5. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (1.สินค้าข้าว 2.สินค้าผัก 3.สินค้าผลไม้)
          6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลทุกช่องทาง และรับขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญา จำนวน 3 แห่ง 
          7. หนี้สินเกษตรกร เป้าหมายลูกหนี้ ธกส. (โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ,สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ) เป้าหมาย ลูกหนี้ ธกส.จำนวน 1,184 ราย
          8. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร วางมาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือ 
          - ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร 
          - ข้าราชการสำนักงานเกษตรและสำนักงานอำเภอ ที่ผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตร 24 ราย 
          - ร้านค้าที่จำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร 878 ร้านค้า
          - จัดอบรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือทางเว็บไซต์ หรือ ผ่าน App ของหน่วยงาน