ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
          และแผนงาน /แนวทางการขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พันตำรวจเอกสิปปนันท์ ศรคุณแก้ว หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. หัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบของโครงการฯ ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มาปรับใช้จนประสบผลสำเร็จ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางอภิญญา สกุลโพน 2.นายพงษ์ไพ ศรีพงศ์พยอม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อวันก่อน