ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.) รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน

          นายหทัย วสุนันท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. นำคณะ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.) รุ่นที่ 8 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมต้อนรับ ในช่วงเช้าลงพื้นที่ดูงานแปลงเกษตรทฤษฎี แปลงเกษตรนวัตกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เมื่อวันก่อน