ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีเซลส์ (TCELS) จัดกิจกรรมอบรม “2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (TCTC) Special Topic Program on Technology Valuation”

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จัดกิจกรรมอบรม "2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (TCTC)" หัวข้อ "Special Topic on Technology Valuation" เมื่อวันที่ 11–12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคอมพาส สกาย วิว กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความเป็นมาของงานอบรมโครงการ APEC TCTC
          ดร.นเรศ กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ในการจัดงานอบรมโครงการ APEC TCTC ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากในการประชุม APEC Life Sciences Innovation Forum (LSIF) 2014 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่นครหนิงโป ประเทศจีน ทีเซลส์ (TCELS) และ Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) ได้ร่วมกันนำเสนอ Proposal ในการจัดตั้ง "APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center" โดยเป็นความริเริ่มความร่วมมือแบบ Public-Private Partnership ระหว่างไทย เกาหลี และ Association of University Technology Managers (AUTM) ในหลักการเบื้องต้นคือ ประเทศเกาหลี โดย KHIDI มีบทบาทในการเป็น Coordinating Center และประเทศไทย โดย ทีเซลส์ (TCELS) เป็น Regional Implementation Center โดยมี AUTM สนับสนุนเนื้อหาและโปรแกรมการจัดการฝึกอบรม และ APEC LSIF สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของ Center ทั้งสองส่วน"