ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บจธ. ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนจัดสรรที่ดินให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          บจธ. ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินในจังหวัดเชียงราย และพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินของ บจธ. เพื่อหารือแผนสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดิน และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน พร้อมพาผู้นำเกษตรกรเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดินจากกลุ่มตัวอย่าง
          นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ แปลงที่ดินใน อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวแจ้งความประสงค์ขอเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยผู้อำนวยการ บจธ. ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการนี้ ว่าพื้นที่เป้าหมายที่เกษตรกรนำเสนอโครงการมานั้น เดิมเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และเกษตรกรต้องการให้ บจธ. เข้ามาเจรจาซื้อที่ดิน และนำเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน โดยในเบื้องต้น บจธ. จะต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมที่จะทำการเกษตรตามที่เกษตรกรได้วางแผนจะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ หากประเมินแล้วมีแนวโน้มที่จะสามารถทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จได้ ทาง บจธ. จึงจะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อซื้อที่ดิน และนำมาจัดสรรด้วยวิธีเช่าซื้อให้กับเกษตรกรได้นำใช้ประโยชน์ต่อไปตามเงื่อนไข 
          "หลังจาก บจธ. เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว หากพบว่ามีความเหมาะสมที่จะทำโครงการ ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องให้เกษตรกรทำแผนเสนอขึ้นมาว่าเมื่อได้รับที่ดินไปแล้ว จะมีแผนการทำเกษตรอย่างไร จะปลูกพืชอะไร มีแผนการตลาดอย่างไร และจะมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบไหน เพื่อให้ บจธ. พิจารณาว่าจะมีการจัดแปลงรายย่อยให้แต่ละรายอย่างไร และจะจัดสรรลงแปลงรูปแบบไหน เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินให้มีความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่ม" ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าว
          การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ บจธ. ยังได้นำตัวแทนเกษตรกร และผู้นำกลุ่มเกษตรกร ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการที่ดินของกลุ่มเกษตรบ้านเมืองรวง หมู่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย ที่แต่เดิมเคยทำเกษตรแบบใช้สารเคมี แต่ภายหลังเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน และหันมาทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ สามารถประหยัดรายจ่าย และสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง นับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินของ บจธ. ได้เรียนรู้เป็นแนวทาง เพื่อนำกลับไปเขียนเป็นแผนหรือโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร บจธ. จะติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าจะได้รับความเป็นธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด
          สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการรับการช่วยเหลือเงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือส่งอีเมลล์ที่ labai@labai.or.th หรือโทรติดต่อได้ที่ โทร 0 2278-1244, 02278-1648 ต่อ 601,602,610 มือถือ 09 2659 1689