ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

          บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข" มุ่งปฏิบัติตนรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุรา พร้อมสร้างค่านิยมที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" พร้อมเปิดป้ายรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข" เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอย พระพุทธศาสนา การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ "รักษาชีวิต อย่าติดสุรา" โดยมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วม จำนวนประมาณ 2,000 คน
          ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย ปัจจุบันปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยมีสถิติการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย และจังหวัดที่ดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศไทยคือ จังหวัดพะเยา จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
          การรณรงค์งดดื่มสุราครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและรู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ถึงเวลาที่ต้องรณรงค์เรื่องนี้ เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆที่ตามมา และหวังอย่างยิ่งว่า นักเรียน นักศึกษา จะระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปอยู่ในวงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องหมั่นเตือนตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้างด้วย ทั้งนี้ การงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับ"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวรามคำแหงทุกคน จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ "รักษาชีวิต อย่าติดสุรา" ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยต่อไป
          จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ความว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต ณ ที่นี้ ทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและคุณความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ" และต่อจากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเปิดป้ายรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" บริเวณด้านข้างสำนักงานอธิการบดี