ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: MOU ร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน

          บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) จัดงานสัมมนา "วิสาหกิจเพื่อสังคม: กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Thailand Sustainability Forum2019: Fostering Social Enterprises) พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "ร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน" เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนย่านกะดีจีน โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนนาเล่ คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองประธานกรรมการ สถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ C asean และคุณปรีดา คงแป้น กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ณ C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้