ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “วิสาหกิจเพื่อสังคม: กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019: Fostering Social Enterprises)

          บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) จัดงานสัมมนา "วิสาหกิจเพื่อสังคม: กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Thailand Sustainability Forum2019: Fostering Social Enterprises) ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          คุณธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการศูนย์ C asean ร่วมพิธีเปิดงาน ณ C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้