ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์

          ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา กรรมการบริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดงานแถลงข่าว เพื่อสืบสานตามพระปณิธาน งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานพระราชวโรกาส ให้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 
          "ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีใจความว่า "การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ" ซึ่งเป็น พระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ใช้แรงงานและประเทศเป็นอย่างยิ่ง"
          เพื่อสนองที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานตามปณิธาน งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          นอกจากนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายทับทิม และครอบครัวเกวลินสฤษดิ์ ได้มอบเงินให้แก่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่ท่านศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ อดีตนายกสมาคมฯ ได้บริจาคไปแล้ว 6,290,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ สมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,290,000 บาท 
          บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ยินดี ของทุกท่านที่มาร่วมงาน ซึ่งภาพแห่งความสำเร็จในงานนี้ ทำให้เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในงาน ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น เพื่อสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนสืบไป