ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

The Silent Power โครงการพลังเงียบ…พลิกประเทศ “พลิก…พลังเงียบเป็นพลังประเทศ สร้างรายได้ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน”

          27 มิถุนายน 2562 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Teen Entrepreneur ภายใต้แนวคิด "The Silent Power โครงการพลังเงียบ…พลิกประเทศ" สร้างรายได้ให้เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 ไบเทค บางนา
          ด้วยปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ยิ่งทำให้ผู้คนประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเริ่มที่การศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น มิใช่มุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ทักษะชีวิตและความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับอนาคต มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจดิจิทัลนั้นเป็นโอกาสและคำตอบ
          ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ "The Silent Power โครงการพลังเงียบ…พลิกประเทศ" พลิก...พลังเงียบเป็นพลังประเทศ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินนี้ว่า แน่นอนเป้าหมายแรกที่ชัดเจนที่สุด คือ การพัฒนาพวกเขาให้สามารถสร้างรายได้จริงในยุคนี้ที่โลกเปลี่ยนไปอย่างมาก เราคาดหวังให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ และยังยกระดับให้พวกเขามีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมอย่างภาคภูมิ เราต้องการสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาทักษะการทำการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพของพวกเขา ตลอดจนเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา และเชื่อมโยงกันกับน้องๆ ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศที่ยังมีอีกหลายพลังเสียง ซึ่งรอคอยโอกาสและพื้นที่เหล่านี้อยู่
          ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้เชิญ คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโคโนมี่ โกลบอล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการบ่มเพาะ และพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ(ดิจิทัล) ที่ช่วยพลิกโมเดลธุรกิจ ติดอาวุธและเครื่องมือดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับผู้ประกอบการ SME มากกว่าหมื่นราย มาร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สามารถมีอาชีพเป็นนักการตลาดออนไลน์ ได้ร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ สร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโครงการ "The Silent Power – พลังเงียบ...พลิกประเทศ" โดยคัดเลือกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง
          ในโครงการนี้เยาวชนซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยิน จะได้เข้ารับการฝึกฝนให้สามารถทำธุรกิจดิจิทัลได้จริง ลงทุนจริง และมีโอกาสร่วมงานกับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์มากประสบการณ์ ตลอด 1 เดือน ได้แก่ คุณปฤณ จำเริญพาณิชย์ คุณนิรันดร กาบบัว และ คุณศศิพงศ์ ลียวัฒนานุพงศ์ ซึ่งวิทยากรทั้งหมดจะมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ฝึกสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการทำการตลาดออนไลน์ รับรองว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนทางด้านการขาย จนสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจ โดยทีมที่มียอดขายมากที่สุดภายในระยะเวลา 1 เดือน จะได้รับเงินทุนสนับสนุนธุรกิจต่อไป
โครงการนี้จะเปิดตัวในวันที่ 27 มิ.ย. 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. นำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินมาร่วมเปิดตัวโครงการ "The Silent Power – พลังเงียบ...พลิกประเทศ" ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 ไบเทค บางนา และแน่นอนว่าหลังจากนี้ต่อไปพลังเงียบของน้องๆผู้บกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ จะไม่เป็นเพียงเสียงที่เงียบหายไป
          มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมสนับสนุนน้องๆผู้บกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ "The Silent Power – พลังเงียบ...พลิกประเทศ"
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
โทร. 0-2747-2600