ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว

          นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว จากนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพฯ