ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562

          ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 1,585,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 98,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (รวมกองทุนนอกงบประมาณ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น 136,943 และ 23,089 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 1,848,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 102,061 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 263,196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของ GDP และ ดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) ขาดดุล 176,854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ GDP