ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะแรงงานตื่นตัว รับการเปลี่ยนแปลงใน 2 ปี ผลวิจัยชี้แนวโน้มงานเพิ่มแต่ต้องมีกึ๋น

          ในยุคที่มนุษย์ต้องพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการทำงานในแต่ละสายอาชีพ เพื่อรองรับการแข่งขันและทดสอบศักยภาพของตนเอง โดยล่าสุด "แมนพาวเวอร์กรุ๊ป" ได้ทำการวิจัยและเผยถึงแนวโน้มของทักษะมนุษย์ รวมถึงตำแหน่งงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานในอีก 2 ปีข้างหน้า แนะแรงงานปรับตัวเพิ่มทักษะความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ชี้การพัฒนาทักษะมนุษย์ คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ
          หากพูดถึงการปฏิวัติทักษะ แรงงานในกลุ่มที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจัดอยู่ในอันดับต้นๆที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยระบบอัตโนมัติกำลังทำให้ทักษะที่บริษัทต่างๆ ต้องการจากพนักงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 
          ถ้าหากเจาะสำรวจลงไปในสายงานจะเห็นว่ามีความต้องแรงงานที่มีทักษะด้านไอทีเพิ่มสูงขึ้นและรวดเร็วมาก โดยผลวิจัยระบุว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานไอทีมากถึง 5 เท่าแทนที่จะลดจำนวนลง ในขณะเดียวกันความพร้อมของผู้มีทักษะความสามารถด้านไอทีกลับหาได้ยากขึ้น การศึกษาและประสบการณ์ที่นายจ้างต้องการดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในสหรัฐอเมริการาว 86 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งงานว่างในสายงานไอทีกำหนดว่าผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่มีพนักงานด้านไอทีเพียง 43 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ 92 เปอร์เซ็นต์ของโฆษณารับสมัครงานระบุว่านักพัฒนาวาจาจะต้องมีใบปริญญาในสาขาดังกล่าว ในขณะที่นักพัฒนามี 48 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีปริญญาดังกล่าว นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักร 25 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานไอทีที่มีปริญญา แต่อีก 46 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งงานที่เปิดรับกำหนดว่าวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติบังคับที่ผู้สมัครต้องมี
ทางด้านสายงานภาคการผลิตมีการคาดการณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้มากที่สุด 25 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างระบุว่าจะว่าจ้างพนักงานมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะจ้างพนักงานน้อยลง ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อการเติบโตของงานและทักษะที่สำคัญในอุตสาหกรรม การเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ต้องพบปะและดูแลลูกค้า งานวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารที่ต้องใช่ทักษะมนุษย์ เช่น การสื่อสารขั้นสูง การเจรจา การเป็นผู้นำ การจัดการและความสามารถในการปรับเปลี่ยน ส่วนในสายงานอื่นๆ เช่น งานธุรการและสำนักงาน จำนวนตำแหน่งงานจะน้อยลง และคาดว่าจำนวนพนักงานในสายงานบุคคลจะยังคงที่ 
          จากผลวิจัยราว 65 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มจำนวพนักงานในสายงานไอทีโดยระบุว่า "ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญที่สุด" อย่างไรก็ตามแมนพาวเวอร์กรุ๊ป กำลังปิดช่องโหว่นี้ จากการทำงานกับลูกค้าอย่างไมโครซอฟท์ทำให้เราต้องประเมินข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง และเพิ่มทักษะให้แก่บุคคลให้สามารถเป็นผู้ทดสอบเกมที่ได้รับการรับรองได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งความหลงใหลในการเล่นเกม ทักษะการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งจนถึงปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้เพิ่มทักษะที่เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าให้แก่บุคลากรแล้วกว่า 500 คน 
          ทั้งนี้ เมื่อความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกำลังเติบโตขึ้นในทุกตำแหน่งหน้าที่ แต่นายจ้างให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของทักษะมนุษย์มากกว่า เนื่องจากระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรทำงานประจำวันได้ดีกว่ามนุษย์ แต่ 38 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรระบุว่าการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคที่เป็นที่ต้องการมีความยากลำบาก และอีก43 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าการสอนให้บุคลากรมีทักษะด้านอารมณ์ที่องค์กรต้องการ เช่น การคิดในเชิงวิเคราะห์และการสื่อสารกลับเป็นงานที่ยากกว่า ผู้สมัครที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีทักษะด้านกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการประมวลข้อมูลเชิงซ้อน รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานมากขึ้น ภายในปี 2573 ความต้องการทักษะของมนุษย์ ซึ่งก็คือทักษะทางสังคมและอารมณ์จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมถึง 26 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐอเมริกาและ 22 เปอร์เซ็นต์ในยุโรป
          นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าตำแหน่งงานที่คาดว่าจะการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานอย่างมากในอีกสองปีข้างหน้า โดยจำแนกเป็นกลุ่มแรงงาน 6 สายงาน ได้แก่ สายงานการเงินและการบัญชี จะมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน 4 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานถึง 6 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะการทำงานเดิมจะยืดติดตามกระบวนการและรายละเอียด การปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทักษะในอนาคตการตีความธุรกิจ การนำเสนอและบริการลูกค้า
ส่วนสายงานทางด้านไอทีมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนพนักงานอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ และจะลดจำนวนพนักงานอยู่ 7 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะปัจจุบันจะเป็นด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยี การใช้การสังเกตและควบคุมเทคโนโลยีทักษะไอทีที่เข้มแข็ง ซึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้สูง การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
          สายงานการผลิตเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาเนื่องจากผลวิจัยระบุจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะการทำงานปัจจุบันเป็นการใช่เครื่องจักร ทักษะด้านการกายภาพ ยืดติดกับกระบวนการและรายละเอียด ส่วนทักษะในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นในสายอาชีพนี้ การจัดการควบคุมเครื่องจักร และมีความสามารถในการเรียนรู้สูง 
          สายงานด้านการให้บริการข้อมูลและดูแลลูกค้า ฝ่ายต้อนรับ (Frontline &Customer-Facing) เป็นหนึ่งสายงานที่ใช้ทักษะด้านการป้อนข้อมูล ความสามารถในการรู้ภาษา ตัวเลข และการสื่อสารขึ้นพื้นฐาน ซึ่งทักษะที่จะต้องมาเติมในอนาคต การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการจัดการเครื่องจักร ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานราว 16 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีการลดจำนวนพนักงานอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์
          ในสายงานธุรการและสำนักงาน 9 เปอร์เซ็นต์จำมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน และจะลดจำนวนพนักงานลง 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทักษะงานในปัจจุบันจะเป็นการเก็บบันทึก การประสานงานและจัดการเวลา รวมถึงตรวจสอบราคาสินค้า แต่ทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่มขึ้น ด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ และยังจะต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์พร้อมทำการวิเคราะห์ด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจ 
          ส่วนสายงานทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR ทักษะการทำงานปัจจุบันด้านการสรรหาบุคลากร กฎหมายการจ้างงาน ซึ่งทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่ม การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมิน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงและการวางแผนงาน แนวโน้มการเพิ่มจำนวนพนักงานในส่วนนี้อยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานในสัดส่วนเท่ากัน
          อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถแต่ละสายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งแรงงานยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นนี้ ต้องเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาทักษะหรือ Skill ให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการในแต่ละสายอาชีพและสายงาน เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้มิฉะนั้นแล้ว คุณอาจจะเป็นแรงงานในเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทเลือกลดก็เป็นได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลวิจัยสายงานที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มจำนวนพนักงานมากที่สุดจะเป็นสายงานการผลิต รองลงมาสายงานธุรการ สายงานดูแลและให้ข้อมูลลูกค้า สายงานด้านไอที สายงานด้านการเงินบัญชีและสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้เห็นว่าแรงงานจะต้องมีการตื่นตัวและพัฒนาทักษะ ศักยภาพความสามารถรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพ วันนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญในตลาดแรงงานหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะมาช่วยเป็นแนวทางและกระตุ้นให้ "แรงงาน" เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะเกิดขึ้นใน 2 ปีนี้…วันนี้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?