ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.นวมินทราธิราช เผยรายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนเมืองในทุกมิติ

          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้ง จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนเมืองมายาวนานกว่า 100 ปี ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และกว่า 60 ปีของ คณะแพทยศาสตร์เกื้อการุณย์ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติของเมือง โดยนอกจากจะดูแล ด้านสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาลแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคมและมุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพ คนเมืองในทุกมิติ
          โดยหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 ที่เปิดการศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 10 หลักสูตรดังนี้ 
          1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
          1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
          1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
          2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
          2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
          2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
          3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
          3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
          3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
          4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
          4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          4.2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
          4.3 หลักสูตรเทคโนโลยี กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง และกลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
          โดยผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nmu.ac.th