ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.อำนาจเจริญ สัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชน (กำนัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณต่อไป โดยรูปแบบการสัมมนามีการบรรยายภารกิจ เยี่ยมชมโรงฝึกงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน มีภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเพิ่มทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพร้อมเป็นแรงงานคุณภาพ และการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานภาคการเกษตร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่อยู่นอกระบบการจ้างงาน รวมทั้ง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
          นางทัศนี ยังกล่าวต่อว่า ในการทำงานของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จะต้องมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้มีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่. และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป