ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้ประกอบการเรือประมงเฮ ! ! ! กรมประมงเซ็นเช็คจ่ายชดเชยเรือประมง ออกนอกระบบ ระยะที่ 1 แล้วกว่า 27 ล้านบาท

          นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และชาวประมง ในการซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วนไปแล้ว ได้มีเจ้าของเรือประมงที่ได้รับค่าชดเชยเข้ามายื่นเอกสารทำสัญญาแล้วจำนวน 248 ลำ โดยมีเรือที่ได้ผ่านการเห็นชอบสัญญาแล้วจำนวน 203 ลำ ส่วนเรืออีก 45 ลำ นั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางด้านเอกสาร
          สำหรับความก้าวหน้าของการจ่ายเงินค่าชดเชย ขณะนี้มีเรือประมงที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว จำนวน 144 ลำ จากจำนวน 203 ลำ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้มีการทยอยจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว ให้กับเจ้าของเรือประมงไปแล้วจำนวน 53 ลำ เป็นจำนวนเงิน 27,933,730 บาท ส่วนเรือประมงที่เหลือนั้น อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ๏