ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.และผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนฯ

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ วว. เข้าร่วมในโครงการนำร่องรัฐวิสาหกิจต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จัดโดย กสม. ซึ่งนำเอาหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (UNGP) ที่รับรองโดยสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ นอกจากนี้ในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ของ วว. เพื่อรับทราบหลักการด้านการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และพบปะพูดคุยทำความรู้จักกับ Mr.Surya Deva Chair, UN Working Group on Business and Human Rights (ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ)