ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธอส. ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ให้คุณสุขใจไปกับ เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ

          สุขใจไปกันทั้งบ้าน เมื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ในชื่อ เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ ให้คุณฝากเงินง่าย ดอกพร้อมเบี้ยดี รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากในแต่ละครั้งจะต้องมีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
ในด้านอัตราดอกเบี้ย
          กรณีมียอดเงินฝากเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันทีปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี อย่างไรก็ตามท่านสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา
ทั้งนี้หากดอกเบี้ยทีจ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยทีควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนทีเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
ท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/sookjai2562
          *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร