ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ATP30 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก ATP30-W1 จำนวน 137.06 ล้านบาท เป็น 154.33 ล้านบาท เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนรวมทั้งสิ้น 123,750,000 หน่วย เมื่อวันที่ 24 พ.ค.60 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นราคาใช้สิทธิ 0.85 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วในวันที่ 23 พ.ค.62 
          โดยบริษัทมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,053,777 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ขณะนี้ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 137,056,570.25 บาท เป็น 154,327,514.50 บาท คิดเป็นจำนวนที่ชำระเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 17,270,944.25 บาท สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต
          ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะอนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และสามารถเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562