ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเป็นผู้นำในด้านการปฏิบัติงานตำรวจบนท้องถนน

           เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มร. เบร็ต ฮาร์แมน (กลางซ้าย) และ มร. เดนนิส วัตสัน (กลางขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมความเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติงานจราจรของประเทศออสเตรเลีย จากองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership) ได้มาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อความเป็นผู้นำในด้านการปฏิบัติงานตำรวจบนท้องถนน แก่ตำรวจสายงานจราจร จำนวน 30 นาย จากสถานีตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำของตำรวจจราจร ด้วยการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการสำคัญของความปลอดภัยทางถนน ความสำเร็จด้านการบังคับใช้กฎหมายบนท้องถนนในระดับนานาชาติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด) และความสำคัญในการบริการจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจด้านข่าวกรอง
          เกี่ยวกับโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS)
กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ซึ่งมีสำนักงานที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วม โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety; BIGRS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดยมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ ดื่มไม่ขับ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น