ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแก่เยาวชนไทยผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนระดับอาชีวศึกษา
          ที่อยู่ในอุปการะของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นผู้ประพฤติดี มีความตั้งใจหรืออยู่ระหว่างศึกษา และต้องการการสนับสนุนด้านการเงินได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการฟอร์เด็กเป็นผู้รับมอบ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่