ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศอช. โชว์ “พัฒนาการเด็กดอย” พร้อมรับมอบเกียรติบัตรผู้จัดนิทรรศการและผลงานวิชาการในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ (กพด.) ในเวทีประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562

          ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 จัดบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "พัฒนาการเด็กดอย" นำเสนอผลงานเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยนายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้ ผลงานเด่น และนวัตกรรมสุขภาพ จากการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อสนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นแบบอย่างการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียน ตชด. นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน กพด. และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
          ในโอกาสนี้ ศอช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรอบรู้ มีทักษะในการจัดการตนเองด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อสนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการพิจารณาให้เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้จัดนิทรรศการและผลงานวิชาการในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ (กพด.) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ "การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" โดยนางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ