ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อัพเดท เทคโนโลยีใหม่! คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เยี่ยมชม HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND)

          Dynamic University... คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร อัพเดท เทคโนโลยีใหม่ กับกิจกรรมโครงการ Company Visit บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
          ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ ตอบโจทย์การเป็น SPU Dynamic University มหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมโครงการ Company Visit บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ SPU เข้าศึกษาและเยี่ยมชม เทคโนโลยีใหม่ๆ ของ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศจีนและผู้นำเทคโนโลยีในแถบภูมิภาคนี้ อาทิ Innovation Technology ,นวัตกรรม AI ,Education innovation ideas ,Smart city ,Face Recognaition และ Open Lap Bangkok เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนขององค์กรต่อไป ณ ที่ทำการบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ SPU ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และต้องการให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ เข้าใจองค์ความรู้ใหม่ๆของการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ Company Visit บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี ในด้านของผลิตภัณฑ์ และการทำงานของระบบบริหารจัดการ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้ ต่อการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป นับเป็นประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี
          ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=CpFiIeEpklM&feature=youtu.be