ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เครือข่าย’นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน’ ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก2562

          นางสาวดุจเดือนศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่าย'นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน' เนื่องในวันดื่มนมโลก2562 ว่าตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือFAO) กำหนดให้ทุกวันที่1 มิถุนายนของทุกปีเป็น"วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมอีกทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจาก18 ลิตรต่อคนต่อปีเป็น25 ลิตรต่อคนต่อปีภายในปี2563 ผ่านการทำงานของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาต้นน้ำและกลางน้ำโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบรวมถึงสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนมเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันคนไทยก็จะได้ดื่มนมคุณภาพดีรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ได้เป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันอีกด้วย
          ดร.นพ.ไพโรจน์เสาน่วมผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สสส.ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การบริโภคนมนับเป็นครั้งแรกโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้คนไทยได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุนมมีคุณภาพดีเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงการส่งเสริมการบริโภคนั้นนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพยังสามารถดื่มทดแทนการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินอาทิเครื่องดื่มชาและน้ำอัดลมโดยที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเช่นกิจกรรมดื่มนมชมบอลที่มีกลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกิจกรรมปาร์ตี้โนแอลในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นต้น 
          อาจารย์วิเชียรผลวัฒนสุขประธานเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันกล่าวว่าการก่อตั้ง"เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน" จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงและบูรณาทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสมาคมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมไทยเกี่ยวกับการบริโภคนมนอกจากจะเป็นการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของภาคเกษตรโคนมแล้วยังเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการดื่มนม
          สำหรับผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี2562 โดยสวนดุสิตโพลพบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ13-20 ปีมีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน89% เหลือเพียง44% เมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย60 ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีสัดส่วนที่ไม่ดื่มนมโคเลยถึง1 ใน4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจโดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง43% เครื่องดื่มกาแฟ22% และนมเปรี้ยว14% ตามลำดับโดยสาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมเละความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโคส่งผลให้อัตราการดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมากเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ18 ลิตร/คน/ปี(หรือเพียงสัปดาห์ละ2 แก้วเท่านั้น) สำหรับแนวคิดของการจัดตั้งเครือข่าย"นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน" ในวันดื่มนมโลกในปีนี้นั้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกวัยดื่มนมโคอย่างน้อยวันละ1-2 แก้วเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ