ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทัน อะโน กำนันตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสีย้อมไหม การลอกกาวไหม และการผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
          วิทยากรโดย นายนุวัฒน์ พรหมจันทึก และคณะ พร้อมด้วยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์
          การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน พบว่ากลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านแฝก-โนนสำราญ ประกอบอาชีพทอผ้าไหม มีความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
          ทั้งเรื่องคุณภาพ ราคา การเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับชุมชนมีความโดดเด่นด้านผ้าไหม พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีความแปลกใหม่ ด้วยเหตุนี้
          จึงได้บริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น