ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานโครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย

          นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย ซึ่งเชื่อมโยงขัวแตะ (สะพานบุญ) ระยะทาง 270 เมตรเข้าสู่หมู่บ้าน ณ ลานชุมชนวัตวิถีบ้านป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระอาจารย์สมุห์มงคล ฐิตมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดป่าตาล นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิปิกร มาแก้ว คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ล้านนาเขตพื้นที่พายัพ ตลอดจนประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก