ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.จับมือจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ มุ่งรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตร ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ มุ่งรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมจับมือจังหวัดระยอง สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตร/เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ด้วยกลไกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ EECI ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Sea Horse โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)
          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "การรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล" และ "วว. กับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง" ว่า การดำเนินงานของ วว. มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ (Partner for Your Success) ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และประชาชน โดยมุ่งนโยบายให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศโดยการนำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ไปสร้างประโยชน์อย่างครบวงจร (Total Solution Provider) พัฒนาเทคโนโลยีที่สนองตามบริบทของผู้ใช้ประโยชน์ (Appropriate technology) และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนเชิงพื้นที่ (Area based) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคม
          "...ในการดำเนินงานของ วว. ดังกล่าว มีกลไกสำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม โรงงานนำร่องมาตรฐานสายการผลิตเครื่องดื่มและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง (Food Innovation & Service Plant: FISP) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรมควันลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารแปรรูป จังหวัดแพร่ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงคัดบรรจุสับปะรด
          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนั้น วว. ยังมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน.ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเครื่องจักรและยกระดับมาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการประมาณ 5,000 รายต่อปีที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. และมีผู้ประกอบการประมาณ 1,500 รายที่ได้รับการพัฒนาและบริการด้าน วทน. ในการผนึกกำลังกับจังหวัดระยองครั้งนี้ เป็นการต่อยอดบูรณาการดำเนินงานร่วมกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อนำมาซึ่งความยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไปด้วยพลังขับเคลื่อนของภาครัฐ เอกชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว
          ทั้งนี้แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นการขับเคลื่อน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ร่วมทั้งภาคบริการในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากรอยู่ลำดับที่ 1 ของประเทศ (GDP) เป็นฐานอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งภาคการเกษตรก็นับว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร การประมง เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และ ผัก ผลไม้ ที่สำคัญ เช่น สับปะรด ทุเรียน เป็นระดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเอง ก็มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยองจำเป็นจะต้องพยายามยกระดับขีดความสามารถประชาชน แรงงาน รวมทั้ง ผู้ประกอบการให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือบริบทของจังหวัดระยองในอนาคต ในการรองรับ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ( New S curve)
          จากความสำคัญดังกล่าว จำเป็นต้องมีพันธมิตรนอกพื้นที่ เช่น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. หน่วยงานการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเข้ามาสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการ การศึกษา และประชาชนให้มีศักยภาพ เปลี่ยนจาก labor intensive เป็น Technology intensive ภาคการผลิตและการบริการ ก็ต้องรองรับมาตรฐานสากล ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่ง วว. ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดและภาคเอกชนของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโครงการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งจะมีการทำงานต่อเนื่องและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นบนพื้นที่จังหวัดระยอง
          อนึ่ง ในการจัดเสวนาครั้งนี้ วว. นำความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยพัฒนาบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาให้การบริการให้แก่ผู้ประกอบการ ด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและสร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการงานด้านมาตรฐานสู่สากล อีกทั้งเป็นการแสดงพลังประชารัฐอย่างแท้จริงระหว่างภาคเอกชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดระยอง และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผู้ประกอบการและศักยภาพของจังหวัดระยองประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1.การบรรยายเรื่องความสำคัญผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงบทบาทของ วว. กับการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศ ด้วยกลไกด้าน วทน. 2.เสวนา "การรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล" เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม และ 3.เสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง" เพื่อแสดงพลังประชารัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการจาก วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 02 577 9009 Line@tistr E-mail : tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th Twitter@TISTR