ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดประชุม (กพร. ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวม ๒๓ คน
          เพื่อให้มีการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนาย ยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง