ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28

          นายดรณ์ พลจรัส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ในโอกาสนี้ ได้ใช้เวทีประชาสัมพันธ์ การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28 โดยผู้มีสิทธิกู้ยืม ต้องเป็น >> 1.ผู้ดำเนินการฝึก 2.ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ 3.ผู้ประกอบกิจการ ที่มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง โดยต้องชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน เริ่มในเดือนถัดไปนับจากวันทำสัญญา ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี พิเศษ!!!!! สำหรับผู้ที่ทำสัญญาการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2562 จะได้รับดอกเบี้ย 0%