ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวตอนรับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวในเขตพื้นที่ EEC เพื่อความยั่งยืน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และนำสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) เยี่ยมชมวิทยาเขตระยอง โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้บริหารสถาบันของรัฐเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562