ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. อบรม GAP พืชอาหาร แปลงใหญ่ อยุธยา

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พืชอาหาร ภายใต้โครงการ พัฒนาโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผัก และผลไม้สดขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMP ซึ่ง มกอช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร อบรม ให้ความรู้ และส่งเสริม ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีองค์ความรู้ด้านการปลูกและการผลิตตามหลักการผลิตที่ดี GAP พืชอาหาร ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ตำบลนา คูอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ทั้งนี้ โรงคัดบรรจุผักปลอดภัย ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้โรงคัดบรรจุผักปลอดภัยฯ อยู่ระหว่างขอการรับรอง GMP โรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.) เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 37 ราย สมาชิกเครือข่าย 13 ราย ผ่านการรับรอง GAP แล้ว 7 ราย จำนวน 10 แปลง โดยมีตลาดหลัก คือ เทสโก้โลตัส ผลิตผักมีทั้งหมด 14 ชนิด คือ คะน้า คะน้ายอด กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักชี กระเพา โหระพา ฟักเขียว แตงกวา แตงร้าน ผักกาดหอม บวบเหลี่ยม มะเขือยาว มะนาว ในอนาคตจะเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ มะเขือเปราะ และมะระจีน ปริมาณที่จัดส่งประมาณ 1,750 กิโลกรัม/วัน หรือ 8,750 กิโลกรัม/สัปดาห์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 600,000 บาท