ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มทร.อีสาน และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Road show

          เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ คณะทำงานส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Road show ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
          การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้หลักการเกณฑ์ กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีหัวข้อการสัมมนาและบรรยายหลายหัวข้อ เช่น หัวข้อ "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ (Smart City Thailand)" พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะว่า พื้นที่ที่ยื่นสมัครขอเป็นเมืองอัจฉริยะ จาก ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายใน หัวข้อ "แนวทางการพัฒนา Smart Health & Medical Hub เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City" จาก นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการเรียนรู้จาก กรณีศึกษา Khon Kaen Smart Health & Medical Hub พร้อมทั้งแนะนำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยจะต้องจัดทำข้อมูลตามคู่มือการจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 7 ด้าน นอกจากนนี้ยังได้แนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเชื่อมโยงกับงบประมาณต่าง ๆ อีกด้วย
          สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดความเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะนำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไป