ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร

          สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร (ระดับจังหวัด) ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโคนนอน เขตภาษีเจริญ โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า เขตภาษีเจริญ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแวก เขตภาษีเจริญ เพื่อให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร และการนำผลการประชุมรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งระดับภาคต่อไป