ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กนอ.จัดสัมมนากฎหมายภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2562

          ดึงผู้เชี่ยวชาญป้อนความรู้ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีก่อนเริ่มใช้ต้นปี63
          ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา"การเตรียมพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกิดความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กนอ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศออกมา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่จะใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้พัฒนาและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ กว่า 200 คน เช่น การคิดคำนวณอัตราภาษี ความแตกต่างของอัตราการจัดเก็บภาษีของ พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ ตลอดจนผลกระทบและมาตรการดูแลผลกระทบของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
          "การเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่ง กนอ.ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียภาษี จึงจำเป็นต้องเร่งทำความเข้าใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร กนอ. ผู้พัฒนานิคมฯ สมาคมนิคมฯ พนักงาน กนอ.และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเริ่มสำรวจทรัพย์สิน ในส่วนของที่ดินสาธารณูปโภค อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะได้วางแผนการบริหารสินทรัพย์ได้ทันท่วงทีและสามารถบริหารจัดการด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป" ดร.สมจิณณ์กล่าว