ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

          นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - ASP