ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.3 เดือนชู1.65%ต่อปี

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 226 ( KTFF226 ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 อายุโครงการ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย เงินฝากประจำ Agricultural Bank China , Bank of China , China Construction Bank Asia , Qatar National Bank , AL Khalij Commercial Bank , AL Ahli Bank และ Commercial Bank PQSC ผลตอบแทนประมาณ1.65%ต่อปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท 
          อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวผันผวนตามกระแสการเคลื่อยนย้ายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ( Risk On ) จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และจีน ที่ออกมาสดใส การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีความคืบหน้ามากขึ้น และการที่สหภาพยุโรป (EU) มีมติการขยายการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ออกไปเป็น 31 ตุลาคม แต่ทั้งนี้ ยังมีแรงซื้อพันธบัตรเข้ามาในตลาด เมื่ออัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 2.38% ต่อปี อายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.57% ต่อปี ส่วนอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury ตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.80%ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 2.14% ต่อปี และอายุคงเหลือ10 ปี อยู่ที่ 2.55% ต่อปี ทั้งนี้ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งทางเลิอกที่น่าสนใจ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในระยะสั้น และ ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 0-2686-6206-7