ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน จังหวัดศรีสะเกษ