ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562

          นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าตีนจก จำนวน 12 ชั่วโมง ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไท-ยวน เพื่อนำไปใช้ในการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก