ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตร 6 รายการ พร้อมเห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีมาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรไปแล้ว 323 เรื่อง ซึ่ง มกอช. ได้มีการสำรวจความต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงได้รับข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจและข้อเสนอแนะดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา จึงได้เห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21 รายการ 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในสกุลพีเนียส ลิโตพีเนียส และเมตาพีเนียส เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลและแนวปฏิบัติ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการควบคุมกระบวนการผลิตสาหร่ายทะเล จึงเห็นชอบร่างดังกล่าวเพื่อให้ได้สาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งจะมีการกำหนด มกษ. ฟาร์มสาหร่ายทะเลในการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ชนิดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (macroalgae) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม
3) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ ครอบคลุมเกลือทะเลธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์สำหรับจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกรรม 4) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เกลือทะเลธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 5) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายเนื้อ และแนวปฏิบัติ โดยกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการค้า เพื่อให้ได้ควายเนื้อที่มีสุขภาพดี รวมถึงได้เนื้อควายและผลิตผลอื่นที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมฟาร์มความยนมที่ผลิตน้ำนมความเป็นหลัก 6) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1 : คำศัพท์และหลักการ และ 7) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 2 : แผนการชักตัวอย่าง